Ettersøkshund

Informasjon om ettersøkshund

Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av Miljødirektoratet.

Følgende regler gjelder fra 01.01.2014: Alle hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje: For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

Terminfestet blodsporprøve - arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.

Terminfestet fersksporprøve - Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan benyttes for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Regel:

 • Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere permanente førere, godkjennes hunden med ny fører ved å avlegge blodspor- eller fersksporprøve. Hund og ny fører godkjennes da som egen ettersøksekvipasje.

Unntak:

 • Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige perioder ved at andre enn den hundefører som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få gjennomført ettersøket kan det da være nødvendig at en annen kan føre hunden. Det er viktig at denne personen kjenner hunden på forhånd.

 

Godkjent ettersøkshund til bruk i eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt gjelder følgende: For hunder av raser tilhørende Norske Elghundklubbers Forbund:

 • Premiering på elghundprøve- bandhund (såfremt sporingen er gjennomført iht. «instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund» og hunden oppnår sporprøvebevis, eller:

 • Premiering på elghundprøve- løshund og i tillegg bestått ferskspor prøve med 7 poeng, alternativt bestått elgsporprøve. Hundene godkjennes som ettersøkshund for elg og hjort så fremt hundene bringes med under jaktutøvelsen.

 • Prøvene er godkjent av Miljødirekoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for nevnte prøvekategorier.

For hunder tilhørende schweisshundrasene:

 • Bestått bruksprøven til Norsk Schweisshund Klubb

 • Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng.

For lavbente drivende hunder:

 • Jaktprøvepremiert med hjort eller rådyr som drevdyr

 • Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng

For de to siste kategoriene godkjennes hundene som ettersøkshund på elg, hjort og rådyr. Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regleverk for nevnte prøvekategorier.

Ordningen for godkjent ettersøkshund til bruk i eget jaktlag opphører 31. mars 2016.

De hunder som er godkjent etter denne ordningen beholder sin godkjenning iht. det til en hver tid gjeldende regelverk.

Elgsporprøven - godkjent av MD for bruk i eget jaktfelt. Brev fra MD ang. dette finner du under «relaterte filer» til høyre. 

Hvem kan dømme hundene/prøvene:

For fullverdig ettersøkshund:

 • Bare Norsk Kennel Klubs (NKKs) autoriserte ettersøksdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

For ettersøkshund til eget jaktlag og tilstøtende nabojaktlag:

 • NKKs autoriserte bandhund- og løshundprøvedommere dømmer jaktprøvene og de fersksporprøvene som tilligger disse prøveformene for raser tilhørende Norske Elghundklubbers forbund for godkjenning til eget jaktlag.

 • NKKs autoriserte jaktprøvedommere for schweisshundprøver

 • NKKs autoriserte dommere for jaktprøver for de kortbente rasene.

Annonserte prøver:

 • Ordningen med annonserte prøver gikk ut 31.10.2012.

Registreringsskjema for ettersøkshund og registreringsskjema for ettersøkshund i eget jaktlag finner du under «relaterte filer» til høyre.

Ordningen med registrering av godkjent hund for eget jaktlag opphører fra 1. april 2016.